İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları

İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları

 

amfori BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları

 

I.Giriş                                                          

 

 

Bu belge kapsamında "Üreticiler", amfori BSCI Katılımcısı’nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan) imalatı yapan veya hammadde üreten ve amfori BSCI Katılımcısı ya da İş Ortağı’nın durum tespiti çalışması sonucu amfori BSCI denetleme sürecine dahil edilmiş olan iş ortağını ifade eder.

Bu karar, doğrudan bir amfori BSCI Katılımcısı tarafından ya da bir amfori BSCI Katılımcısı’nın iş ortağı aracılığıyla verilebilir.

amfori BSCI Katılımcıları, kendi risk tanımları sonucu üreticiyi denetleme sürecine diledikleri zaman dahil etme ve diledikleri zaman bu süreçten hariç tutma hakkını saklı tutmaktadır.

Üreticiler, bu Uygulama Koşulları’nı imzalayarak amfori BSCI Davranış Kuralları'nın değer ve ilkelerini benimser ve kendi tesislerinde amfori BSCI Davranış Kuralları'nın ilkelerini gözetmek için gerekli uygun tedbirleri almayı taahhüt eder.

Buna ek olarak, ilgili önemli iş ortaklarını da sorumlu bir şekilde hareket etme sürecine dahil ederler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Telif Hakkı 2017 amfori, Brüksel

 

 

 

II.Sosyal yönden sorumlu ticaret taahhüdü    

 

 

 1. amfori BSCI Davranış Kuralları'nda belirtilen sorumlulukları üstlenen üreticiler amfori BSCI Katılımcıları ile birlikte çalışarak amfori BSCI Davranış Kuralları'nın uygulanması yönünde paydaşları ile açık ve yapıcı bir diyalog kurar.
 2. Üreticiler, amfori BSCI Davranış Kuralları'nı onayladıklarını şirket organizasyonu üzerinden iş ortaklarına aktif bir şekilde iletir. Üreticiler amfori BSCI Davranış Kuralları'nı açık ve erişilebilir bir yerde, yerel dilde sergilemelidir.
 3. Üreticiler, amfori BSCI Davranış Kuralları ile ilgili Uygulama Koşulları'nı okuduklarını ve anladıklarını doğrular ve etki alanları dahilinde bunların eksiksiz bir şekilde gözetilmesi yönünde çalışacaklarını taahhüt eder.
 4. Üreticiler, amfori BSCI Davranış Kuralları ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek ve uygulanmasında sürekli iyileşme olmasını sağlamak adına gerekli prosedürleri ve yeterli kaynakları hazır bulunduracaktır.
 5. Üreticiler, önemli iş ortaklarının amfori BSCI Davranış Kuralları'na eksiksiz olarak uymaya yönelik çalışmalarını zorunlu tutar ve etki alanları kapsamında amfori BSCI Davranış Kuralları'nın kendi iş ortakları için geçerli olması adına gerekli makul tedbirleri alır.
 6. Üreticiler, amfori BSCI Davranış Kuralları ile belirlenen değer ve ilkelerin ve/veya bu Uygulama Koşulları hükümlerinin herhangi birinin ihlalinin amfori BSCI Katılımcıları’nın veya ilgili iş ortaklarının imza sahibi üretici ile iş ilişkilerini sonlandırması için yeterli gerekçe teşkil ettiğini kabul eder. Bu kapsamda, kanıtlama zorunluluğu uygun şekilde amfori BSCI Katılımcıları ya da iş ortaklarına aittir.

 

 

 

 

III.Sosyal sorumluluğu işletmenin kurumsal

      kültürüne dahil etme                                

 

 

 1. Üreticiler, işyerindeki sorunlar konusunda doğru bilgilerin paylaşılması adına çalışanlar ve onların temsilcilerini sürece dahil eden iyi yönetim uygulamaları oluşturmalıdır.
 2. Üreticiler, amfori BSCI Davranış Kuralları'nın ilkelerine uyulmasını ve çalışanların uygun şekilde korunmasını sağlamak adına politika ve prosedürleri oluşturmalı ve hazır bulundurmalıdır.
 3. Üreticiler, başta en dezavantajlı gruplar (örn. göçmen işçiler) olmak üzere çalışanları hakları ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek için gerekli adımları atacaktır.
 4. Üreticiler amfori BSCI Davranış Kuralları'nı kurumsal kültürlerine dahil etmek için yöneticiler ve çalışanlar arasında yeterli uyumu sağlamalıdır.
 5. Üretim, İnsan Kaynakları ve diğer ilgili departmanlar (veya bireyler), kurumsal kültüre sosyal yönden sorumlu ticaret ilkelerinin dahil edilmesine katkıda bulunmalarını sağlayacak şekilde eğitilmeli ve teşvik edilmelidir.

 

 

 

IV.Kendi tesisleri ile tedarik zincirlerinde

      işbirliği ve yetkilendirme                          

 

 

 1. Üreticiler, amfori BSCI Davranış Kuralları'nın ilkelerini yerine getirme ve sürdürme konusunda gerekli kapasiteleri oluşturmak adına kendi çalışanlarını desteklemeli ve eğitimler gerçekleştirmelidir.
 2. Üreticiler, amfori BSCI Davranış Kuralları'nın ilkelerinin gözetilmesi sorumluluğu ile ilgili olarak işçiler ve işçi temsilcileri ile yapıcı ve açık bir diyalog kurmayı amaçlamalıdır.

4,3. Üreticiler, amfori BSCI Davranış Kuralları'na uyulmasına dair yeterlilikleri konusunda önemli iş ortakları ile yapıcı ve açık bir diyalog kurma yoluna gitmeli ve bu beklentileri karşılama yönünde bu ortaklara yardımcı olmalıdır.

 

 

 

 

V.Kendi tesisleri ve tedarik zincirlerinde durum

    tespiti ve özen (due diligence)                    

 

 

 1. Üreticiler, (a) işlerinin amfori BSCI Davranış Kuralları değer ve ilkeleri nezdinde mevcut ve olası olumsuz etkilerini değerlendirme; (b) bu olumsuz etkilerin kendi tesisleri ve tedarik zincirlerinde ortaya çıkabileceği en kayda değer riskleri içeren noktaları tanımlama ve

(c) bunları önleme ve/veya bunlarla amfori BSCI Davranış Kuralları dahilinde ilgilenme amacıyla eylemde bulunma konularında özenli bir şekilde hareket etme taahhüdünde bulunmaktadır.

 1. Üreticiler, kendi işletmeleri ile iş ortaklarının sorumlu davranışları ile ilgili güvenilir bilgi edinir, bunları değerlendirir ve özenli şekilde davrandıklarına dair gerekli kanıtı oluşturacak belgeleri bulundurur. amfori BSCI Davranış Kuralları ilkelerine uyumsuzluk durumlarında bunun kök nedenlerini ayrıntılı olarak araştırır ve gerekli düzeltici eylemlerde bulunur.
 2. Üreticiler, iş ortaklarının amfori BSCI Davranış Kuralları'nı uygulama ve/veya sürdürme konusundaki ilerlemelerinin yanı sıra dahil oldukları konularda amfori BSCI Davranış Kuralları'nın değer ve ilkelerine olumsuz etkide bulunabilecek durumlara müdahalelerin etki düzeyi konusunda düzenli olarak rapor vermelerini talep eder.
 3. Üreticiler, faaliyetlerinden olumsuz olarak etkilenmiş olabilecek birey (başta çalışanları) ve topluluklara müdahale edebilmek adına işletme düzeyinde etkin bir şikayet mekanizması kurmalı ya da mümkün olduğu kadar bu tür mekanizmalara katılmalıdır.

 

 

 

VI.Bilgi yönetimi                                          

 

 

 1. Üreticiler, amfori BSCI Katılımcıları’na, uygulama planı ve sürekli gelişimlerinin yanı sıra, dahil oldukları konularda amfori BSCI Davranış Kuralları'nın değer ve ilkelerine olumsuz etkide bulunabilecek durumlara müdahalelerinin etki düzeyi konusunda doğru raporlama yapacaktır.
 2. Üreticiler, tavsiye alabilecekleri veya kurum dışı güvenilir, bağımsız uzmanlara danışabilecekleri potansiyel olarak etkilenen paydaşların endişelerini anlamaya çalışacaktır. Buna devletler, sivil toplum kuruluşları ve uygulama süreci etkinliğinin doğrulanması için işçi temsilcileri dahildir.
 3. Üreticiler, kendilerinin ve/veya başta alt yükleniciler olmak üzere ortaklarının, amfori BSCI Davranış Kuralları'nın değer ve ilkeleri üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilecek herhangi bir uygunsuzluk durumunda amfori BSCI Katılımcısı’nı derhal bilgilendirme taahhüdünde bulunmaktadır.

 

 

 

 

VII.İyileştirmelere yönelik denetim                 

 

 

 1. Üreticiler, amfori BSCI Davranış Kuralları'na kendileri ile üretim sürecine gelişim odaklı bir yaklaşıma dayalı olarak dahil edilmiş iş ortakları tarafından uyulduğundan emin olmak adına denetimler yapar.
 2. Üreticiler, güvene dayalı ilişkilere sahip olmanın öneminin farkındadır ve amfori BSCI Davranış Kuralları'nın gözetilmesine yönelik performanslarının takibinde başta yazılı belgeler olmak üzere hiçbir bilginin tahrifatına taraf olmayacaktır.
 3. Üreticiler, amfori BSCI denetimlerini gerçekleştiren bir Denetleme Şirketi adına çalışan ya da herhangi bir şekilde bir Denetleme Şirketi’ni temsil eden bireysel denetçilerin gerekli yazılı kanıtları toplayabileceğini kabul etmektedir. Buna, üretim tesisinin/tesislerinin resimlerinin yanı sıra denetim ile ilgili iş belgelerinin kopyaları dahildir, ancak bu belgelerle sınırlı değildir.
 4. Üreticiler, denetçilerin kendilerinin seçtiği işçi temsilcisi ve işçiler ile üreticinin herhangi bir etkisi olmaksızın gizli görüşmeler yapılabileceğini kabul eder.
 5. Üreticiler, tüm denetim bilgilerinin amfori BSCI Platformu’na kaydedileceğini kabul eder. Bu Platform, denetim raporlarının amfori BSCI Katılımcıları arasında paylaşımını mümkün kılan bir ortamdır.
 6. Üreticiler, amfori BSCI Denetimi sırasında tesislerinde toplanan bilgilerin (i) amfori BSCI çerçevesinde olduğu sürece; (ii) bu tür bir paylaşım amfori/amfori BSCI ile ilişkili faaliyetlerin hükümleri gereği ya da adına gerekli olduğunda ve/veya (iii) üçüncü taraflar sağlanan bilgilere azami şekilde saygılı yaklaşacağı ve bunları yalnızca vaka ile ilgili kapsamda ele alacağını taahhüt ettiği sürece üçüncü taraflar ile paylaşılabileceğini kabul eder.
 7. Üreticiler, amfori BSCI Denetçileri’nin tesislerinde amfori BSCI denetimleri yürütürken

Şahit Denetimleri’ne tabi olabileceklerini kabul eder. Şahit Denetimleri, amfori BSCI

 

 

 

 

denetimlerini yürüten Denetçiler’in / Denetim Şirketleri’nin kalitesinin ölçülmesini hedefler. Bu nedenle, üreticinin performansı veya denetim sonuçları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak ve üreticiden ek bir ücret alınması gerekmeyecektir. Üreticiler, talep edilmesi halinde amfori BSCI sosyal denetimlerinin bir Şahit Denetçi içerebileceğini ve tesise ek Denetçiler için erişim sağlanması gerektiğini kabul eder.

 1. Üreticiler, tesisleri ile üretim alanlarının amfori BSCI Bütünlük Programı çerçevesinde soruşturma tedbirlerine tabi olabileceğini kabul eder; bu programa, sınır oluşturmamakla birlikte, Şahit Denetimleri, Mükerrer Denetimler ve Rastgele Habersiz Kontroller (RUC) dahildir. RUC sonucunun bir önceki denetim sonucundan olumsuz şekilde farklı olması halinde, RUC'nin tüm maliyeti Üretici tarafından karşılanır.

 

 

 

 

 

 

 

       
   

 

 

 

Şirket adına imza                                                           İmza tarihi

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Şirketin ismi

 

 

 

 

 
 

 

 

 

İmza sahibinin ismi